n-architektur:

Parish Church of Santa Monica

Vicens & Ramos

Photo via Wojtek Gurak

Good design is good.